සියලු ප්රවර්ග
පුවත්

අපේ ගෞරව සහතිකය

අපි හයිඩ්‍රජන් වායුව සඳහා බොහෝ පේටන්ට් බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇති අතර අපගේ නිෂ්පාදන සුප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන විසින් සහතික කර ඇත.

ප්ලැටිනම්
අයනික පටලය
හයිඩ්රජන් ජනකය
හයිඩ්රජන් ජල උත්පාදක යන්ත්රය
ක්ෂාරීය ජල යන්ත්‍රය
E-10
කැවෝලෝ සමඟ හයිඩ්‍රජන් ජල සහතිකය
cawolo HIM-22 සමඟ හයිඩ්‍රජන් ජලය CE සහතිකය
cawolo HIM-52 සමඟ හයිඩ්‍රජන් ජල සහතිකය
දායකත්ව

අපගේ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයට දායක වන්න